PRODUCTOS

Mezcla T.B.N. : clorobenceno-ácido acético, 2:1 v/v, según ASTM D974, EssentQ®

- Densidad: 1,08 g/cm3
- ADR: 8 C3 II UN 3265
- IMDG: 8 II UN 3265
- IATA/ICAO: 8 II UN 3265
- Palabra de advertencia-GHS: Peligro
- Frases H-GHS : H314 - H332 - H411 - EUH209A
- Frases P-GHS: P260 - P303+P361+P353 - P305+P351+P338 - P321 - P405 - P501a
- Partida arancelaria: 3814 00 90 99

ESPECIFICACIONES
667 ml 333 ml max. 0,0005 % max. 0,5 ppm max. 0,5 ppm max. 0,2 ppm max. 5 ppm max. 0,5 %

Referencia Capacidad Presupuesto
ME05131000 x 1 l
ME0513007E x 7 l
ME0513025A x 25 l