CONDICIÓNS DE VENDA

CONDICIÓNS DE VENDA

__

Os nosos prezos danse a través de ofertas oficiais do noso departamento comercial. Estes prezos que aparecen nelas son netos, incluídos os envases e embalaxes (salvo indicación contraria na oferta), pero sen IVE, impostos especiais ou envío, se os houbese. Os prezos das ofertas só son válidos ata a data de caducidade das ofertas.

O imposto sobre o valor engadido vixente en todo momento, así como os impostos especiais que se cobran sobre algúns produtos, sempre estarán a cargo dos nosos clientes. Na Península Española, o prezo inclúe os gastos de envío ata o almacén do cliente (a pé de rúa), sempre que o importe do pedido supere os 150 € a non ser que se indique o contrario na oferta.

Produtos intervidos

O Estado controla algúns produtos que poden ser desviados a actividades ilegais. Nalgúns casos, require a gravación de actividades nun rexistro. Noutros, tamén cobra un imposto por cada transacción.

a. Etanol

O etanol está suxeito a un imposto especial controlado polo Ministerio de Facenda, Dirección Xeral Tributaria, Sección Tributaria Especial.

A Lei especial tributaria 38/1992, do 28 de decembro, publicada no B.O.E. 312 do 29 de decembro de 1992 e os reais decretos e ordes ministeriais posteriores indican que os produtos obxecto del son: etanol desnaturalizado, parcialmente desnaturalizado e totalmente desnaturalizado.

Só atoparás etanol desnaturalizado nesta lista.

O valor do Imposto Especial publícase na Lei de Orzamentos do Estado. O importe actual destes impostos especiais de consumo no momento de imprimir esta lista é:

96% etanol 9,21€/l
70% etanol 6,71€/l
Etanol absoluto 99,9% 9,59€/l

A Lei de impostos especiais indica que estes deben cargarse na factura, separadamente do prezo do conxunto.

Os nosos clientes poden solicitar a exención do pago do imposto. A solicitude correspondente deberá facerse na Inspección Rexional de Aduanas e Impostos Especiais da súa provincia. No caso de que se conceda a exención, entregarase unha tarxeta indicando o tipo de alcol autorizado así como o número de litros. A venda de etanol exento de impostos, desnaturalizado ou non, só se pode facer aos titulares da tarxeta de subministración (CAE), que lles autoriza a recibila.

Para poder atender os seus pedidos, debemos recibir previamente unha fotocopia compulsada da mencionada tarxeta.

Os envíos de etanol exentos de impostos xeran un documento electrónico acompañante (DAC), que o destinatario debe confirmar electrónicamente nun período non superior a 5 días.

Se precisa consello sobre este punto, non dubide en contactar connosco.

b. Hidrocarburos

Os hidrocarburos están suxeitos á lei tributaria especial, que grava os produtos que se poden empregar como combustible ou combustible. Os nosos clientes están exentos de pagar o imposto sempre que poidan declarar que usan hidrocarburos para usos distintos do combustible.

c. Precursores de drogas

Son produtos que se poden desviar para a produción de drogas de abuso.

O anhídrido acético e o permanganato de potasio clasifícanse na categoría 2

As transaccións destas substancias requiren a inscrición do vendedor e comprador no Rexistro Xeral de Operacións de Substancias Químicas Catalogadas, así como a sinatura dunha declaración de uso final por parte do comprador.

d. Substancias de dobre uso

As substancias que se poden empregar na fabricación de armas químicas están suxeitas a control. Para a súa exportación é necesaria unha licenza e un certificado de uso final.

e. SVHC

As SVHC (substancias de extrema preocupación). Son substancias listadas no artigo 57 do REACH, anexo XIV. Estas substancias están suxeitas a autorización para proceder á venda. É necesario que os nosos clientes envíen unha declaración de uso final

f. Precursores de explosivos

Os precursores explosivos son aquelas substancias que aparecen como tales no Regulamento (UE) 98/2013, do 15 de xaneiro de 2013. Para as substancias incluídas nos anexos I e I do regulamento, é necesario un rexistro das transaccións destas substancias, que estea asinado. do cliente

Envío

Realizamos envíos de mercancías dende os nosos almacéns situados no Polígono de Pocomaco, na Coruña.

Na península española, os nosos envíos de mercancías realizaranse a portes pagados ata o cliente (pé de rúa), sempre que o importe do pedido supere os 150 € netos. Para pedidos inferiores, Galmedic Suministros Médicos, S.L. resérvase o dereito de cobrar 10 € na factura polos gastos de transporte. Os envíos a outros países pódense realizar despois dunha estimación do prezo para cada caso de envío. Tamén se debe estudar en cada caso os gastos de envío de xeo frío / seco.

Tanto o noso transporte como as axencias que traballan para nós cumpren a normativa ADR para o transporte de mercadorías perigosas por estrada.

En caso de accidente no envío, é vital detectalo ao recibir a mercadoría e notificalo nun prazo máximo de 24 horas. Envíanos un correo electrónico ao noso departamento comercial indicando o número do albará de entrega, así como os detalles do incidente.

É fundamental acompañar a documentación cunha fotografía, tanto do produto como do envase.

Devolucións, cancelacións de pedidos e reclamacións

Todas as devolucións xestionaranse a través do noso departamento de incidencias, que dará resposta ás mesmas. Antes de proceder ao envío dun produto, os nosos clientes deben facer unha solicitude de devolución e non proceder a envialo a GALMEDIC ata que teñan a confirmación de que a devolución será aceptada.

A continuación descríbense as condicións para a devolución

CONDICIÓNS E REQUISITOS PARA FACER DEVOLUCIÓNS

Produtos químicos

a) Aceptaremos a devolución sempre que a compra se realizase nos últimos 15 días e se trate de produtos químicos que normalmente están en stock. Para os produtos que se solicitaron especificamente para os nosos clientes, a devolución aceptarase logo de consultar co provedor.

b) Se a devolución non se debe a un defecto de calidade ou servizo, reservámonos o dereito de facturar o 20% do valor da mercadoría.

c) Deberá enviarnos os reactivos en perfecto estado, sen que fosen utilizados e no seu envase orixinal.

d) O envío deberá realizarse de acordo coas normas descritas no apartado `Envíos e transportes´ deste procedemento.

Resto de produtos

a) O resto dos artigos son susceptibles de devolución nun prazo máximo de 15 días. Como no caso do produto químico, se se trata dun artigo que adoita estar en stock, aceptaremos a devolución. Se se trata dun artigo inusual, só aceptaremos a devolución despois de consultar co provedor.

b) O artigo debe estar en perfecto estado, non ter sido usado e conservar o envase orixinal.

c) Se o motivo da devolución é por un erro noso, recolleremos a mercancía portes pagados, realizaremos o pago correspondente ou substituiremos a mercancía.

d) No caso contrario e se se acepta a devolución, reservámonos o dereito de facturar o 20% do importe.

e) Hai provedores que aplican sancións por devolucións e, nese caso, informarémolo.

f) O envío ás nosas instalacións debe realizarse de conformidade coas normas descritas na sección `Envío e transporte´ deste procedemento.

Envío e transporte

a) Se o erro é noso, portes pagados. O produto debe estar en perfecto estado e no seu embalaxe orixinal.

b) Se o erro é alleo a nós, terá que facerse cargo do envío do noso almacén. En calquera caso, a mercancía debe estar sempre empaquetada correctamente no momento do envío.

c) No caso de produtos químicos, é importante que o envío a GALMEDIC se realice nas condicións de seguridade adecuadas. Aqueles produtos que requiran unha carta de porte ADR requiren un transporte especial.

d) É importante que a mercancía viaxe asegurada (especialmente no caso de equipos), para evitar problemas no caso de que se produza un accidente durante o transporte.

Garantía

Todos os equipos subministrados por nós están cubertos pola garantía do fabricante. Consulte estas condicións a través do seu comercial.